Telče

TELČE so razloženo naselje, ki se razprostira na zahodnem delu Krškega gričevja in leži na vrhu in na pobočjih Telškega hriba vzhodno od Tržišča. Jedro naselja je ob vaški poti, ki pelje proti vinogradniški Telški gori in od tu dalje proti naselju Telčice. V zaselku Nova gora, ki je tudi porasel z vinogradi, se cesta nadaljuje proti Druščam in od tam dalje proti Sevnici. Telče spadajo v občino Sevnica in so njen JV del.

Najvišja točka naselja je na višini 506 m nad morjem. Področje je precej poraslo z gozdovi, jugovzhodno - v smeri vinorodne Telške gore pa ležijo njive in travniki.

Prve omembe v pisnih virih

V raziskavi , ki jo je v reviji Rast predstavila g. Marjeta Bregar, ugotavlja, da segajo prvi zapisi o vasi Telče v obdobje starejše železne dobe, saj so v gozdu nad vasjo ohranjene prazgodovinske zemljene gomile.

  • V tujih arhivih lahko do leta 1500 najdemo devet listin, v katerih je zapisano ime vasi. Večina listin poimenuje vas v zvezi s posestvi, ki so jih tod imeli fevdalni gospodje.
  • Najstarejša listina je datirana v leto 1252 in sicer 13. julija v kraju Otok. To je listina, s katero se Viljem s Svibnega odpoveduje pravicam na posesti Telče v korist freisinške cerkve.
  • Z naslednjo listino, ki je datirana 24. aprila 1259 pa nas Viljem Svibenski obvešča, da je posestva ne Telčah odkupil freisinški škof Konrad.
  • Naslednjo omembo vasi najdemo v urbarju freisinške škofije za posest na Dolenjskem v začetku 14. stoletja. V tem zapisu najdemo podatek, da je imela škofija na Telčah devet hub. Kot vse vasi, so bile tudi Telče obremenjene z dajatvami in sicer so morale fevdalnemu gospodu dajati dajatve v denarju in blagu. Glede na to, da so bile Telče obremenjene z dajatvami v denarju le v višini 70 denarjev, je verjetno, da so imele večji delež pri oddaji vina, kar pa iz registra ni mogoče razbrati, ker se le ta ni ohranil.
  • Okoli leta 1400 se omenja, da so imeli fevdalni gospodje s Svibnega na Telčah pet hub.
  • Ime kraja zasledimo tudi v listinah, kot so spisi o prodaji in nakupu zemljišč, predvsem vinogradov.

Telče - 750 let od prve omembe v pisnih virih do danes

Zvonka Mrgole, diplomsko delo, Maribor, 2005 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

PGD Telče - 50 let

Zvonka Mrgole, Telče, 23.07.2005